Úplné znění pravidel spotřebitelské akce Costa Coffee soutěž – Vyhraj VIP zájezd na UNTOLD festival

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Costa Coffee soutěž – Vyhraj VIP zájezd na UNTOLD festival “ (dále také jako „akce“ a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku (dále také jako „pravidla“).


1. POŘADATEL AKCE, ORGANIZÁTOR AKCE

1.1. Pořadatelem akce je Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698, se sídlem Praha 9 – Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3595/MSPH (dále také jako „pořadatel“).


1.2. Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, se sídlem Porážka 206/4, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 35431 (dále také jako „organizátor“).


1.3. Účastníci promo akce jsou povinni dodržovat podmínky pravidel kampaně popsaných níže, označovaných jako oficiální pravidla.


1.4. Oficiální pravidla jsou vypracována a budou zveřejněna v souladu s právními předpisy platnými v České republice na cz.costacoffee.com/soutez. Oficiální pravidla jsou rovněž k dispozici zdarma každému spotřebiteli na základě bezplatného telefonického hovoru na +420 603 566 389 v době od 9.00 – 17:00, od pondělí do pátku, kromě státních svátků, po celou dobu trvání soutěže, zasláním e-mailu na soutez@upagency.cz, nahlédnutím na web soutěže, ve vyhrazené sekci, nebo lze získat zasláním písemné žádosti e-mailem k rukám pořadatele nebo v jeho sídle uvedeném v čl. 1.1. výše, během období kampaně.


1.5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.


1.6. Pořadatel si vyhrazuje právo po celu dobu trvání akce zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady. Změnu či zrušení akce vyhlásí na webových stránkách soutěže cz.costacoffee.com/soutez.


2. MÍSTO KONÁNÍ AKCE
2. 1. Akce se koná na území České republiky.


3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
3.1. Akce se koná v době od 15. 05. 2024 00:00:01 hod. do 15. 06. 2024 00:00:00 hod. včetně (dále jen „doba konání akce/soutěže“)

3.2.
Akce trvá 31 soutěžních dní. Po skončení soutěže proběhne losování o hlavní výhru ze všech platně registrovaných soutěžních účtenek.

4. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY
4.1. Všechny produkty, se kterými je možné se zapojit do soutěže:

 • Costa Coffee Caffè Crema Rich zrnková 1 kg

 • Costa Coffee Caffè Crema Intense zrnková 1 kg

 • Costa Coffee Caffè Crema Velvet zrnková 1 kg

 • Costa Coffee Signature Blend (medium) zrnková 500 g

 • Costa Coffee Signature Blend (dark) zrnková 500 g

 • Costa Coffee Bright Blend zrnková 500 g

 • Costa Coffee Caffè Crema Blend zrnková 500 g

 • Costa Coffee Colombian Roast zrnková 500 g

 • Costa Coffee Signature Blend (medium) zrnková 200 g

 • Costa Coffee Bright Blend zrnková 200 g

 • Costa Coffee Signature Blend (medium) mletá 200 g

 • Costa Coffee Bright Blend mletá 200 g

 • NCC Costa Coffee Bright Blend 10 x 5.7 g

 • NCC Costa Coffee Signature Blend Lungo 10 x 5.7 g

 • NCC Costa Coffee Signature Blend Espresso 10 x 5.7 g

 • NCC Costa Coffee The Colombian Roast 10 x 5.7 g

 • NCC Costa coffee The decaf Blend 10x5.7 g

 • NCC Costa Coffee Honduran Roast Espresso 10x5.7 g

 • Costa Coffee Dolce Gusto Signature Blend Americano

 • Costa Coffee Dolce Gusto Signature Blend Espresso

 • Costa Coffee Dolce Gusto Signature Blend Latte

 • Costa Coffee Dolce Gusto Signature Blend Cappucino
  (dále také jako “Soutěžní produkt”)


4.2. Jiné produkty, než zmíněné v bodě 4.1., prodávané pořadatelem akce nemohou být uznány v rámci soutěže.


5. ÚČASTNÍCI AKCE
5.1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem podílejících se na přípravě a organizaci akce.


5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření, aby zabránil registraci do soutěže osobám mladším než 18 let, podle bodu 5.1. pravidel.

6. VÝHRY

6.1. Pořadatel věnoval do soutěže 1 hlavní výhru a 80 základních výher určených pro účastníky z ČR.

NÁZEV VÝHRY

TYP VÝHRY

POČET VÝHER

HODNOTA VÝHRY

A

VIP zájezd na UNTOLD festival pro dvě osoby

HLAVNÍ

1

100 000 Kč

B

Předplatné Spotify Premium na 1 rok

ZÁKLADNÍ

50

2 000 Kč

C

JBL GO3

ZÁKLADNÍ

30

1 000 Kč

Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

6.2. Základní výhry jsou založeny na mechanice tzv. šťastné chvilky. Soutěžící se stává výhercem, pokud nahraje fotografii soutěžní účtenky v okamžiku stanovené šťastné chvilky nebo jako první po jejím uplynutí. Účastník bude informován o výhře přímo na webu a současně i elektronicky e-mailem s pokyny pro ověření nároku na výhru a její čerpání.

6.3. DALŠÍ USTANOVENÍ

I. Jednotlivý účastník může vyhrát v rámci celé akce maximálně 1 ks základní výhry a 1 ks hlavní výhry. Jednoznačným identifikátorem účastníka jsou jeho kontaktní údaje, které uvedl při registraci na soutěžním webu a dále údaje uvedené při prokázání nároku na výhru - tedy předložení originální soutěžní účtenky.


II. V případě, kdy dva a více soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlený tvar příjmení v mužském rodě) a současně uvedli stejnou korespondenční adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá jen tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy dříve trefil šťastnou chvilku).


III. Pokud se do konce Doby trvání soutěže nezúčastní žádný Účastník nebo se zaregistruje méně Účastníků, nebo bude účast menší než počet cen, zbývající ceny Soutěže zůstanou k dispozici Pořadateli.


IV. Pořadatel nemá povinnost v Době trvání akce doplňovat počet cen.


V. Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.


VI. Pokud si výherci výhry dle pokynů nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Výhry jsou nepřevoditelné na jinou osobu. Výhry jsou neprodejné, v případě zjištění zneužití výher, bude účastník vyloučen z další účasti v Soutěži.


VII. Účastník akce bude vyloučen z akce v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům této akce.


VIII. Výherce, případně zákonný zástupce výherce je povinen uvést všechny požadované údaje správně a úplně, v opačném případě pořadatel nemůže garantovat doručení výhry. V případě uvedení chybné adresy výhercem neodpovídá pořadatel za ztrátu či chybné dodání zásilky a není povinen zajistit náhradní plnění v podobě nové výhry či peněžitého plnění.


IX. Odevzdání výhry výherci může být podmíněno fyzickým předložením soutěžního dokladu, jehož prostřednictvím se zapojil do soutěže. Pokud výherce toto nepředloží, nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.


7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHER


7.1. Každý Účastník, který splní podmínky podle bodu 5.1. se může zúčastnit Soutěže a hrát o ceny uvedené v bodě 6, za předpokladu že splní následující kroky:

7.1.1. Zakoupí v Době trvání akce alespoň jeden Soutěžní produkt a ponechá si účtenku, obsahující Soutěžní produkt.


7.1.2. Zaregistruje soutěžní účtenku na webu cz.costacoffee.com/soutez v Době trvání akce a nahraje následující údaje:

 • Jméno a příjmení, země pobytu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Účelem zpracování osobních dat je vyhodnocení soutěže a komunikace s výherci soutěže. Doba zpracování je po dobu konání soutěže a dále pak 1 rok po ukončení soutěže pro distribuci výher a vyhodnocení soutěže.

 • Fotografii unikátní soutěžní účtenky, která ještě nebyla zaregistrována. Datum nákupu musí odpovídat Době trvání soutěže. Datum nákupu musí být viditelné na soutěžní účtence. Soutěžní produkt musí být viditelný na účtence.Účtenky, kde jsou Soutěžní produky pojmenovány například “položka 1, položka 2” nebudou uznány jako platné.
  Formát fotografie musí být v JPEG, PNG, GIF nebo BMP a v maximální velikosti do 5 MB.
  Na jednu Soutěžní účtenku může být získána pouze jedna Výhra.


7.1.3. Pro získání některé z cen podle bodu 7.1., během trvání Soutěže se po každé registraci na platformě objeví online stírací pole. Účastník setře stírací pole, aby zjistil, zda a co vyhrál. V případě, že je stírací pole označeno jako výherní, je tam zapsána i cena. Účastník současně také obdrží informativní e-mail.
Důležité! Do 5 pracovních dnů po obdržení informativního e-mailu o výhře po setření stíracího políčka, Organizátor ověří, zda existuje jedinečná a platná registrace provedená v souladu s článkem 7.1.2. výše, kterou byla příslušná cena vyhrána a zda byla dodržena ustanovení Pravidel této Soutěže pro výhru ceny. V případě, že kontrola prokáže jedinečnou a platnou registraci a soulad s těmito pravidly, zašle ve lhůtě podle předchozí věty Účastníkovi na e-mail, který uvedl při registraci, potvrzovací e-mail pro výhru.
V případě, že v této lhůtě nebude účastníkovi zaslán potvrzovací e-mail, bude registrace považována za neplatnou podle těchto Pravidel a účastník ztrácí nárok na výhru.
V případě, že bude výhra schválena potvrzovacím e-mailem, popsaným v předchozím odstavci, měl by Účastník poskytnout pořadateli doručovací adresu a telefonické/doručovací údaje, jakož i další upřesnění, pokud je pořadatel určí. V případě, že tak Účastník neučiní do 5 pracovních dnů od potvrzovacího emailu podle předchozího odstavce, má se za to, že se Účastník výhry vzdal a ztratil nárok na její obdržení.
Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost, pokud si Účastník nevšiml potvrzovacího e-mailu pro výhru a/nebo nedopatřením neuvedl adresu a telefon/podrobnosti a dodací údaje a/nebo udělal technickou (pravopisnou) chybu, při zadání a z tohoto důvodu nebylo možné Účastníka kontaktovat a/nebo doručení nebylo možné nebo nebyl zastižen na uvedené adrese a/nebo neodpověděl na potvrzovací email ve lhůtě podle předchozího odstavce.


7.1.4. Každá registrace se správně zadanými údaji podle bodu 7.1.2 je pro účely této Soutěže považována za jedinečnou a platnou registraci. Účtenku lze do kampaně vložit pouze jednou, bez ohledu na počet Soutěžních produktů na účtence.


7.1.5. Každý Účastník, který se pokusí porušit nebo poruší Pravidla soutěže, bude Pořadatelem automaticky diskvalifikován a výhra mu nebude předána.


Za porušení pravidel se pokládá:

a) použití technik a/nebo technologií, které mění prvek osobní a individuální účasti příslušné fyzické osoby;
b) jakákoli jiná akce, která mění mechanismus účasti na aktivitě nebo zvyšuje šance na výhru kteréhokoli Účastníka nad rámec mechanismu popsaného v těchto Pravidlech.
c) použití kopie, nebo duplikátu Soutěžní účtenky nebo jiné úpravy související s duplikací Účtenky.
Rozhodnutí o diskvalifikaci je zcela na Pořadateli a organizátorovi a Pořadatel, nebo organizátor nedluží vysvětlení způsobů zjištění pokusu o porušení nebo skutečného porušení pravidel činnosti. Kontrola zneužití bude provedena po celou dobu, včetně kontaktování výherců a po doručení.


7.2. Počet registrací do soutěže jednou osobou je neomezený, za předpokladu, že každá registrace bude s unikátní soutěžní účtenkou.


8. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHRY
8.1. Výhru získá Účastník po splnění všech podmínek uvedených výše v pravidlech a kteří obdrželi potvrzovací e-mail, jak je popsáno výše a poskytli adresu a telefonní číslo/doručovací údaje.


8.2. Organizátor bude po ověření kontaktovat každého výherce na jeho zadanou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (do 5 pracovních dní od odeslání informačního e-mailu) o kontaktní údaje a účastník by měl odeslat doručovací údaje do 7 dnů od tohoto e-mailu. V případě, že se organizátorovi nepodařilo výherce kontaktovat a/nebo Účastník neposkytnul ve lhůtě uvedené v předchozí větě údaje pro doručení, případně uvedl neúplné či nepřesné údaje, bude to považováno za odmítnutí výhry.


8.3. Ceny budou doručeny kurýrem do 30 dnů od získání výhry, ověření a kontaktování výherců, nejpozději však do 30 dnů od ukončení Soutěže za předpokladu, že Účastník poskytl příslušné údaje včas a byl zastižen na adrese.


8.4. Podmínkou získání ceny je, že výherce musí prokázat svou totožnost a věk předložením průkazu totožnosti pro ověření. V případě, že kurýr nebyl schopen kontaktovat výherce a/nebo nebyl schopen najít výherce na adrese, aby mu mohl výhru doručit, do 7 dnů od oznámení kurýrní společností, je považováno za odmítnutí výherce převzít výhru.
Cena nebude udělena ani v případě, že bude zjištěno, že příjemcem není osoba uvedená v registračním formuláři, nebo nesplňuje podmínku podle těchto pravidel. Organizátor není povinen výhru poskytnout jinému oprávněnému účastníkovi.


8.5. Výherci jsou povinni spolupracovat s Organizátorem ve všech záležitostech souvisejících s převzetím výhry a podepisováním příslušných dokumentů v této souvislosti. Pokud výherce nesplní své povinnosti související s touto spoluprací a znemožní tím převzetí a předání výhry, jsou tyto skutečnosti považovány za okolnosti, za které Organizátor nenese odpovědnost.


8.6. Do doby předání výhry si Organizátor vyhrazuje právo diskvalifikovat Účastníka, který nesplňuje podmínky a pravidla stanovená v těchto Pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost, pokud účastník neposkytne informace, které jsou po něm (účastníkovi) požadovány. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli diskvalifikovat účastníky, kteří nesplňují výše uvedená pravidla a podmínky.


9. NESPRÁVNÉ ÚČTENKY
9.1. Registrace do soutěže učiněné na základě účtenek, které jsou součástí jiných kampaní nebo jsou nečitelné, znehodnocené, pozměněné, duplikované, falšované, vadné, obsahující tiskové, typografické nebo jiné chyby, budou neplatné a nebudou brány v úvahu.


9.2. Organizátor, Costa Limited, Digital Agency a jejich přidružené společnosti nenesou odpovědnost za tiskové chyby nebo jiné chyby týkající se účtenek, stejně jako nesprávné prvky účtenek.


10. ODPOVĚDNOST
10.1. Organizátor a společnosti podílející se na organizaci této Soutěže nenesou žádnou odpovědnost a nebudou účastníky sporů týkajících se debaty o vlastnictví účtenek souvisejících se soutěžními produkty. Existence jakéhokoli sporu ohledně vlastnictví účtenky/ů souvisejících se Soutěžními produkty nebude mít vliv na přidělení ceny Organizátorem výherci, který si výhru nárokoval v souladu s ustanoveními těchto Pravidel a který dodržel výherní postupy stanovené těmito Pravidly.


10.2. Účastí v kampani všichni Účastníci a případní vítězové souhlasí a zavazují se respektovat a dodržovat všechny požadavky a podmínky uložené Organizátorem těmito Pravidly, přičemž jejich nedodržení vede k osobní a výlučné odpovědnosti Účastníků a případných vítězů.

 • 10.3. Organizátor a společnosti zapojené do organizace této Soutěže nepřebírají žádnou odpovědnost, mimo jiné za:

 • Akce provedené mimo období Soutěže nebo na jiné webové stránce či jiné mobilní aplikaci;

 • Účty nebo registrace obsahující neúplné, nepřesné nebo nesprávné údaje;

 • Neohlášené ztráty / zpoždění nebo přerušení internetové služby, způsobené mobilními nebo internetovými sítěmi nebo jinými závadami, či technickými problémy nezávislými na vůli Organizátora;

 • Situace, kdy e-mailovou adresu vyplněnou ve formuláři pro vytvoření účtu nelze později identifikovat (nedoručený e-mail, nedoručitelný e-mail, atd.) a nebude moci Organizátor účastníka kontaktovat.

situace, kdy na telefonní číslo poskytnuté účastníkem/výhercem nelze zavolat v rámci stanovených podmínek souvisejících s postupy jednotlivých typů výher, podle podmínek těchto oficiálních pravidel, z jakýchkoli důvodů nezávislých na vůli pořadatele; Příklad, ale nejen:

 • hovory od kurýra v den doručení výhry;

 • Hovory uskutečněné digitální agenturou v různé časy v různé dny (odhaduje se, ale není omezeno na 3 hovory, alespoň ve 2 různých dnech)

 • Jakékoli spory týkající se práv na e-mailové adresy / telefonní čísla použitá pro registraci;
  ○ Ztráty, zpoždění nebo jakékoli jiné problémy s vaší registrací do kampaně způsobené mobilními sítěmi nebo poskytovateli internetu;
  ○ Situace, kdy spotřebitelé během Doby trvání soutěže zakoupí některý z produktů Pořadatele, který se Soutěže neúčastní.


10.4. Pořadatel má právo zrušit platnost účastnických formulářů, které obsahují nepravdivé nebo zjevně chybné informace a/nebo které nesplňují všechny podmínky ověření.


10.5. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit a sledovat způsob, jakým probíhají registrace do Soutěže. Pokud budou pozorovány určité pokusy o podvod, budou příslušné registrace zrušeny.


10.6. Pořadatel si vyhrazuje právo trvale vyloučit kteréhokoli Účastníka ze Soutěže, pokud se domnívá, že Účastník projevil chování, které ohrožuje hladký průběh Soutěže nebo které by ovlivnilo pověst Pořadatele nebo Agentur, bez ohledu na to, zda je toto chování podvodné nebo ne.

10.7. Účastí v kampani prohlašuje účastník na svou vlastní odpovědnost, že bere na vědomí a souhlasí s následujícím:
a. Účastník je výhradně odpovědný za jakékoli prohlášení, které není v souladu s pravdou;
b. Účastník prohlašuje, že je plně způsobilý k užívání výher;
c. Účastník si je vědom běžných podmínek použití výher a může je využít, aniž by tím ohrozil své zdraví a/nebo své okolí;
d. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za podmínek a za účelem uvedeným v těchto Pravidlech.
10.8. Organizátor a společnosti zapojené do organizace této Soutěže:
a. neodpovídají za kvalitu cen nabízených v rámci této Soutěže a neposkytují na ně žádnou dodatečnou záruku kromě té, kterou nabízí výrobce/prodejce;
b. nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo odcizení cen po jejich vyzvednutí výhercem;
c. nenesou odpovědnost za žádné škody nebo škody způsobené výhercem třetí osobě v souvislosti s výhrami, bez ohledu na povahu těchto škod.

11. DAŇ Z VÝHRY
11.1. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy, popř. splnění dalších daňových povinností, pokud jsou s výhrami spojeny.


12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1. V rámci registrace účastník na soutěžním webu poskytne pořadateli akce informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu věk, e-mailová adresa, jméno a příjmení.

12.2. V případě výhry poskytne výherce ve věku 18 let a starší pořadateli informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo.

12.3. Účelem zpracování osobních dat je vyhodnocení soutěže a komunikace s výherci soutěže. Doba zpracování je po dobu konání soutěže a dále pak 1 rok po ukončení soutěže pro distribuci výher a vyhodnocení soutěže.

12.4. Osobní údaje účastníků v rozsahu výše uvedeném budou zpracovávány pořadatelem, jako správcem osobních údajů, a organizátorem a technickým správcem, jako zpracovateli, na základě souhlasu daného účastníky při registraci na soutěžní webové stránce a souhlasu daného výherci při potvrzení nároku na výhru.

12.5. Účastník soutěže má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail soutez@upagency.cz a právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12.6. Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.


13. UKONČENÍ KAMPANĚ PŘED TERMÍNEM
13.1. Tato Soutěž může být předčasně ukončena pouze v případě zásahu vyšší moci, a to i v případě nemožnosti pořadatele z důvodů, které nemůže ovlivnit, v této Soutěži pokračovat. Předčasné

ukončení Soutěže bude zveřejněno na stránkách soutěže a na oficiálních webových stránkách Coca-Cola.


14. ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI
14.1. Pro účely těchto Pravidel se vyšší mocí rozumí jakákoli událost, kterou nemůže Organizátor kontrolovat, napravit nebo předvídat a jejíž výskyt znemožní organizátorovi plnit povinnosti převzaté těmito Pravidly.


14.2. Pokud vyšší moc znemožní nebo zcela nebo částečně zdrží provedení Pravidel a pokračování Soutěže, bude Pořadatel zproštěn odpovědnosti za plnění svých závazků po dobu, po kterou bude toto plnění znemožněno resp. zpožděné. V případě odvolání vyšší moci je Organizátor povinen oznámit Účastníkům Soutěže její existenci do 5 pracovních dnů od vzniku případu vyšší moci.


14.3. Pro účely tohoto nařízení představují případy vyšší moci následující události:

 • ztráta databází obsahujících účty vytvořené v rámci Soutěže;

 • poškození počítačového systému pro ukládání dat a přidělování výher;

 • pokusy ošidit mechanismus Soutěže elektronickými prostředky nebo jinými prostředky;

 • jakékoli nařízení, které se můž objevit po vstupu Pravidel v platnost a které může zakázat nebo upravit jeho podmínky;


14.4. Výčet ve výše uvedeném článku není kompletní, slouží pouze pro exemplární účely.


15. INFOLINKA
15.1. Telefonická infolinka k soutěži: +420 603 566 389 je v provozu v pracovní dny v době konání akce od 9.00 do 17.00 hodin.


15.2. E-mailová infolinka k soutěži: soutez@upagency.cz je v provozu v pracovní dny v době konání akce od 9.00 do 17.00 hodin.


16. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
16.1. Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.coca-cola.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni.


16.2. V případě, že budou výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech v rozporu s těmito úplnými pravidly, jsou právně závaznými pouze tato úplná pravidla.


16.3. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
V Praze dne 15.4.2024 Pořadatel: Coca-Cola HBC, Česko a Slovensko, s.r.o.

VIP zájezd na UNTOLD hudební festival pro dvě osoby!

Hudební zájezd v srdci Rumunska. Zájezd obsahuje leteckou dopravu z Prahy, ubytování v 5* hotelu se snídaní, VIP transfery, 4 denní vstupenky, vstup na Day Zero Party a spoustu dalšího!

Spotify Premium

Předplatné Spotify Premium na rok!

JBL reproduktor

Lehký, malý, skladný, ale přes to tak výkonný! Udělej si atmosféru jako na hudebním festivalu i doma, nebo na cestách!