PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

POSLEDNÍ REVIZE: září 2022
NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tuto internetovou adresu costaexpress.cz (dále jen „webové stránky“) vlastní Costa Limited, společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 01270695, se sídlem na adrese Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, Buckinghamshire, HP10 9QR, a daňovým identifikačním číslem GB 310031975.

V České republice tyto webové stránky spravuje společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. (dále jen „my“ a „náš“).

Výrazem „vy“ nebo „váš“ se rozumí osoba, která vstupuje na webové stránky nebo webové stránky používá.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., je společnost zapsaná v České republice pod identifikačním číslem společnosti 411 89 698, se sídlem na adrese Českobrodská 1329, Praha 9 – Kyje, PSČ 198 21, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3595.

Můžete nás kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů:

· Můžete nám zaslat zprávu e-mailem na adresu: milan.baka@cchellenic.com

· Můžete nám zavolat na číslo: +420 774 878 547

Používáním našich webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a zavazujete se je dodržovat. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte naše webové stránky používat. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek pro budoucí potřebu.

Tyto podmínky používání se odkazují na další níže uvedené zásady, které se rovněž vztahují na vaše používání našich webových stránek:

· Naše zásady ochrany osobních údajů

· Naše zásady používání souborů cookie

Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Tuto stránku navštěvujte pravidelně, abyste se ujistili, že při každé návštěvě webových stránek víte o případných změnách podmínek. Datum poslední změny těchto podmínek je uvedeno výše jako datum „POSLEDNÍ REVIZE“. Při každé návštěvě webových stránek berete na vědomí a souhlasíte, že na webové stránky vstupujete a používáte je v souladu s aktuálním zněním podmínek používání.

Naše webové stránky můžeme čas od času aktualizovat a změnit, aby odrážely změny našich výrobků a nabízely našim uživatelům nejlepší možný zážitek a relevantní obsah. Berete na vědomí a souhlasíte, že forma a povaha obsahu našich webových stránek se mohou bez předchozího upozornění změnit. Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom informace na našich webových stránkách aktualizovali, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení, záruky nebo garance, že obsah na našich webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

 1. Webové stránky jsou poskytovány zdarma. Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo obsah na nich budou vždy dostupné nebo poskytované bez přerušení.Přístup na webové stránky je umožněn dočasně. Celé webové stránky nebo jejich část mohou být z obchodních a provozních důvodů dočasně nedostupné nebo mohou být zrušeny, popř. můžeme jejich dostupnost omezit. Neponeseme vůči vám odpovědnost za nedostupnost našich webových stránek, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu, kdy a po jak dlouhou dobu jsou nedostupné. Pokusíme se vás s přiměřeným předstihem informovat o případné dočasné nedostupnosti nebo zrušení webových stránek.

 2. Jste zodpovědní za provedení všech opatření nezbytných pro přístup na webové stránky. Zodpovídáte také za zajištění toho, aby všechny osoby, které na webové stránky přistupují prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly s těmito podmínkami seznámeny a dodržovaly je.

 3. Webové stránky a jejich obsah jsou určeny pouze pro všeobecné informační účely. Nejedná se o poradenství ani doporučení, na něž byste se měli spoléhat.

 1. Jsme vlastníkem všech práv nebo držitelem licence k duševnímu vlastnictví na našich webových stránkách, jakož i obsahu a materiálů zveřejněných na těchto stránkách. Tato díla jsou po celém světě chráněna právem duševního vlastnictví a úmluvami. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

 2. Měli byste předpokládat existenci autorských práv ke všemu, co na našich webových stránkách vidíte nebo čtete. Kromě toho, jak je uvedeno v těchto podmínkách, máte povoleno si obrázky a obsah dostupný na našich webových stránkách prohlížet a používat pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Bez licence od naší společnosti nebo našich poskytovatelů licence nesmíte obrázky a obsah na našich webových stránkách kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat do sítě, znovu zveřejňovat, upravovat, předávat, šířit nebo jakkoli používat pro komerční účely. Neoprávněné použití obrázků a obsahu může porušovat právní předpisy o duševním vlastnictví, právní předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i právní předpisy o komunikaci a další zákony. Nezavazujeme se, že vaše používání materiálů zobrazených na našich webových stránkách nebude porušovat práva třetích stran.

 3. Upozorňujeme, že za neoprávněné použití webových stránek nebo obsahu na webových stránkách (popř. softwaru dostupného prostřednictvím těchto webových stránek) hrozí v některých jurisdikcích povinnost poskytnout peněžní náhradu škody nebo jiné občanskoprávní sankce a trestní postih, mimo jiné pro porušení autorských práv.

 4. Veškerá sdělení nebo materiály, jež nám prostřednictvím webových stránek pošlete elektronickou poštou nebo jinými prostředky, se považují za nechráněné a nedůvěrné. Veškeré nápady, doporučení, koncepty, návrhy, know-how a další informace obsažené v takových sděleních nebo materiálech můžeme svobodně publikovat, zobrazovat, zveřejňovat, šířit a jinak používat pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby, reklamy a marketingu naší společnosti a našich výrobků.

 1. Součástí našich webových stránkách mohou být funkce, které vám umožňují sdílet váš obsah s námi a dalšími uživateli našich webových stránek. Sdílením prostřednictvím webových stránek se váš obsah může stát veřejně dostupným.

 2. Zavazujete se, že pro veškerý obsah, který sdílíte prostřednictvím našich webových stránek, máte veškerá nezbytná práva umožňující vám udělit příslušné licence a že je tento obsah v souladu se všemi platnými zákony, právními předpisy a pravidly, neporušuje ani jinak nepoškozuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, soukromí, jiná práva k duševnímu duševní vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a neobsahuje viry ani jiný malware.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že nevyzýváme k zasílání obsahu s podněty nebo návrhy ohledně našich webových stránek, našeho podnikání nebo podnikání našich propojených osob a že nic takového nevyžadujeme. Pokud nám podněty nebo návrhy k jakémukoli tématu zašlete, nemáme my ani naše propojené osoby v souvislosti s takovými podněty nebo návrhy žádnou povinnost a můžeme je použít k jakémukoli účelu.

9.1 Naše webové stránky smíte používat pouze pro zákonné účely. Nesmíte:

 • 9.1.1 webové stránky používat způsobem, který porušuje tyto podmínky používání nebo platné místní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo nebo právní předpisy;

 • 9.1.2 dělat nic, co by mohlo poškodit, narušit nebo jinak ovlivnit fungování webových stránek nebo jakéhokoli zařízení, sítě nebo softwaru používaného při provozování webových stránek;

 • 9.1.3 zneužívat webové stránky nebo vědomě šířit viry, trojské koně, červy, logické bomby, spyware nebo jiný škodlivý či útočný počítačový kód, soubor nebo program či počítačový kód, soubor nebo program, který má poškodit nebo napadnout fungování či monitorovat používání hardwaru, softwaru nebo zařízení;

 • 9.1.4 pokoušet se o získání neoprávněného přístupu na naše webové stránky, na server, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi, které jsou k našim webovým stránkám připojeny;

 • 9.1.5 útočit na naše webové stránky prostřednictvím útoku DoS (denial of service) nebo distribuovaného útoku DoS;

 • 9.1.6 bránit jakékoli jiné osobě v používání našich webových stránek nebo omezovat jejich používání jinou osobou (např. hackováním nebo vymazáním jakékoli části našich webových stránek);

 • 9.1.7 reprodukovat, kopírovat, napodobovat, prodávat, znovu prodávat nebo jinak zneužívat jakoukoli část našich webových stránek, jejich využití nebo přístup na ně pro komerční účely;

 • 9.1.8 s výjimkou případů výslovně povolených platnými právními předpisy upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat jakoukoli část našich webových stránek nebo ji převádět ze strojového kódu;

 • 9.1.9 odstraňovat z našich webových stránek nebo z materiálů, které z nich pocházejí, jakákoli upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva;

 • 9.1.10 provádět framing nebo vytvářet zrcadlové kopie našich webových stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu;

 • 9.1.11 vytvářet databázi systematickým stahováním a ukládáním obsahu dostupného na našich webových stránkách;

 • 9.1.12 bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu používat aplikaci typu robot, spider, aplikaci pro vyhledávání webů / získávání dat nebo jiná manuální či automatická zařízení pro získávání, indexaci, „scraping“ a „vytěžování“ nebo reprodukovat či obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webových stránek;

 • 9.1.13 zveřejňovat nevyžádanou nebo nepovolenou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spamy, řetězové dopisy, pyramidové hry, investiční příležitosti nebo jinou formu marketingových výzev; nebo

 • 9.1.14 bez řádného oprávnění zveřejňovat podstatné neveřejné informace o fyzické osobě nebo společnosti.

9.2 Kromě toho při používání našich webových stránek nebo při sdílení obsahu s námi nesmíte zveřejňovat obsah, který:

 • 9.2.1 je hanlivý vůči jakékoli osobě;

 • 9.2.2 je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující;

 • 9.2.3 kohokoli šikanuje, uráží, zastrašuje nebo ponižuje;

 • 9.2.4 propaguje sexuálně explicitní materiál;

 • 9.2.5 podporuje násilí;

 • 9.2.6 podporuje diskriminaci například na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;

 • 9.2.7 porušuje práva třetích stran, včetně práv autorských, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, práv na publicitu, práv na soukromí a osobnostních práv;

 • 9.2.8 propaguje nebo podporuje terorismus, nezákonnou činnost nebo asociální chování;

 • 9.2.9 komukoli vyhrožuje nebo kohokoli zneužívá, obtěžuje, zneklidňuje nebo znepokojuje;

 • 9.2.10 je nepravdivý, zavádějící nebo kohokoli uvádí v omyl;

 • 9.2.11 napodobuje jinou osobu nebo zkresluje vaši totožnost či vztah s jinou osobou;

 • 9.2.12 obsahuje osobní údaje jiné osoby nebo důvěrné informace o jiných osobách;

 • 9.2.13 obsahuje reklamu nebo propaguje jakékoli služby či webové odkazy na jiné stránky; nebo

 • 9.2.14 prosazuje politickou agendu.

9.3 Jakékoli takové porušení můžeme oznámit příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány plně spolupracovat, jakož i plnit případné příkazy soudu požadující nebo nařizující nám, abychom sdělili vaši totožnost. Vyhrazujeme si právo spravovat a odstraňovat obsah nebo materiály a kdykoli zrušit případné webové odkazy, pokud to uznáme za vhodné.

9.4 Přestože můžeme monitorovat a spravovat obsah nebo materiály odeslané prostřednictvím našich webových stránek, nemáme povinnost tak činit a nepřebíráme žádnou odpovědnost za nic, co je obsaženo v obsahu vytvořeném uživateli, a to ani za případné chyby, pomluvy, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, vulgární výrazy, diskriminaci nebo nepřesnosti.

9.5 Nezaručujeme, že webové stránky budou zcela bezpečné nebo bez chyb či virů. Nesete odpovědnost za konfiguraci své výpočetní techniky, počítačových programů a platformy pro přístup na webové stránky a doporučujeme vám, abyste používali vlastní antivirový software.

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tak, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom informace na našich webových stránkách aktualizovali, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení, záruky nebo garance, že obsah třetích stran nacházející se na našich webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na případy, kdy jsme si výslovně vědomi toho, že obsah třetích stran uvedený na našich webových stránkách porušuje práva jiných třetích stran.

 2. Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné weby a zdroje poskytnuté třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů, zabezpečením nebo postupy na takových webech třetích stran nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme za ně žádnou zodpovědnost. Tyto odkazy vám poskytujeme pouze pro usnadnění a jejich zahrnutí neznamená, že je obsah na webech třetích stran spolehlivý nebo že ho doporučujeme a podporujeme. Weby a zdroje třetích stran používáte na vlastní riziko.

 3. Náš obsah může být uveden na YouTube nebo jiných sociálních sítích. Tyto sociální sítě mají vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, které se od těch našich liší. Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů a postupy na YouTube nebo jiných sociálních sítích nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme za ně žádnou zodpovědnost.

12.1 Žádné ustanovení v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za:

 • 12.1.1 úmrtí nebo újmu na zdraví, k nimž dojde v důsledku naší nedbalosti;

 • 12.1.2 podvod nebo podvodné zkreslení skutečnosti; a

 • 12.1.3 záležitosti, u nichž by vyloučení nebo omezení naší odpovědnosti bylo protiprávní.

12.2 Nic v těchto podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva. Informace o vašich zákonných právech spotřebitele vám poskytne Česká obchodní inspekce.

12.3 Souhlasíte, že nebudete webové stránky ani jejich obsah používat ke komerčním nebo obchodním účelům. Neneseme vůči vám odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu zakázek, přerušení činnosti podniku nebo ztrátu obchodní příležitosti.

S případnými otázkami nebo stížnostmi, které se týkají našich webových stránek nebo těchto podmínek používání, se na nás můžete obracet prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v článku ‎1.

Po předchozím upozornění a uplynutí příslušné lhůty můžeme kdykoli z dobrého důvodu, zejména v případě, že se dopustíte porušení těchto podmínek, zrušit váš přístup na naše webové stránky nebo jejich část či ukončit vaše používání našich webových stránek nebo jejich části. Po tomto ukončení vaše právo na přístup na naše webové stránky nebo právo je používat bezodkladně zaniká. Z dobrého důvodu může být zrušení přístupu a ukončení vašeho používání našich webových stránek provedeno bez předchozího upozornění, a to zejména v případě, že (i) podstatným způsobem porušujete tyto podmínky používání, zejména pak články ‎7, ‎8 a ‎9, nebo (ii) vaše používání našich webových stránek je v rozporu s platnými právními předpisy. Zrušení přístupu ani ukončení vašeho používání našich webových stránek nemá vliv na zákonná práva nebo povinnosti žádné ze stran.

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude považováno zcela nebo zčásti za nezákonné, neplatné nebo jinak nevykonatelné, budou takové ustanovení nebo jeho příslušná část odděleny od těchto podmínek a neovlivní platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností vyplývajících z těchto podmínek, nebo pokud vůbec či ihned neuplatníme některé z našich práv, neznamená to, že jsme se vzdali našich práv vůči vám, a neznamená to, že příslušné povinnosti nemusíte plnit. Pokud se rozhodneme prominout určité vaše neplnění nebo prodlení, učiníme tak pouze písemně a neznamená to, že vám automaticky promineme vaše případné pozdější neplnění nebo prodlení.

 1. Tyto podmínky používání se řídí právem České republiky. To znamená, že váš přístup k webovým stránkám, jejich používání a případné související spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit právem České republiky.

 2. Pokud máte bydliště ve Spojeném království nebo Evropské unii a my tyto webové stránky směřujeme do země (a/nebo naši s webovými stránkami související obchodní nebo profesní činnost vykonáváme v zemi), ve které máte bydliště, vztahují se na vás závazné právní předpisy země, v níž máte bydliště. Nic v těchto podmínkách používání, včetně článku ‎17.1, nemá vliv na vaše právo jako spotřebitel využít takových závazných místních právních předpisů.

Pokud jste spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii a chcete získat více informací o řešení sporů on-line, klikněte na tento odkaz na stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je uváděn v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 a pouze pro informaci. Nemáme povinnost zapojit se do řešení sporů on-line a řešení sporů on-line nevyužíváme.